Khandal Vipra Samaj , Jodhpur

Member Login
New User Member Click Here
About Us > Dynasty Tree
खाण्डल विप्र समाज की वंषावली
क्र. गोत्र/षासन गोत्र प्रवर शाखा सूत्र देवता उपदेवता
1 नवहाल आंगिरस विप्रवह अडिग्रसवात्स्य गौतमा: आपस्तम्बी आपस्तम्ब गंगा सूर्य
2 डीडवानिया
           
3 गौरसिया            
4 बील जैमिनी त्रिप्रवर जैमन्युतथ्व: सांकृतय: बोद्धायनी कात्यायनी विष्णु सूर्य
5 निढाणिया            
6 निढाणिया पराषर त्रिप्रवर पराषरषकितवषिष्ठा: सत्याघाढ़ी हरितक्य हरितक्य सूर्य
7 गोधला            
8 मुछवाल            
9 सिंहोटा कृष्णात्रेय त्रिप्रवर कृष्णात्रेयात्रेयवात्साया: हिरण्यकेषी कात्यायन षिव सूर्य
10 गुंजवाडा            
11 सोमला (तिवारी)            
12 खडभडा (निठुरा) धृतकौषिक त्रिप्रवर कुषकौषिकबन्धुला: भारद्वाजीय कात्यायन लक्ष्मीनारायण सूर्य
13 डावस्था            
14 भुरटिया विष्वामित्र त्रिप्रवर कौषिक जमदग्न्य कालेता हातिरतक्य गायत्री गणेष
15 बीलबाल कौषिक त्रिप्रवर कौषिकात्रिजमदग्न्य वैद्धायनी काल्यायन विष्णु सूर्य
16 सोडवा, षिवोवाह            
17 दुगोलिया            
18 भाटीवाडा विष्वामित्र त्रिप्रवर विष्वामित्र मरीचिकौषिका: बैद्धायनी कात्यायन विष्णु सूर्य
19 मंगलहारा गौतम त्रिप्रवर गौतमषिष्ठावार्हस्पत्या औधेया कात्यायन शाकम्भरी जीणमाता
20 भूसरा            
21 चोटिया वषिष्ठ त्रिप्रवर वषिष्ठात्रिसांकृतय: कालेता हरितक्य गायत्री जीणमाता
22 भुवाल, पराषर            
23 मणडगिरा साँकृति त्रिप्रवर अव्यवहारात्रिसाकृतय: आपस्तम्बी आपस्तम्ब गंगा गणेषगंगा
24 कुन्जवाडा            
25 माठोलिया जमदगिन त्रिप्रवर जमदग्न्यौर्ववषिष्ठा: हिरण्केषी कात्यायन षिव सूर्य
26 साकुनिया जमदगिन त्रिप्रवर जमदग्न्यौर्ववषिष्ठा: हिरण्केषी कात्यायन षिव सूर्य
27 बांठोलिया व्याभ्रपद त्रिप्रवर कुषकौषिकधृतकौषिका सव्याषाढी हरितक्य ब्रह्रादेव सूर्य
28 घाटवाल            
29 ब्यौहरा, बोहरा            
30 बोचीवाल शाणिडल्य त्रिप्रवर-भारद्वाजागिडरसवार्हस्पन्या: औभेय कात्यायन शाकम्भरी जीणमाता
31 झुन्झुनोदिया            
32 जोषी भारद्वाज त्रिप्रवर भारद्वाजगिडरसवार्हस्पन्या: भारद्वाजी काव्यायन लक्ष्मीनारायण हनुमान
33 प्रवाल, परबाल            
34 सोती, लढणिया कष्यप त्रिप्रवक्षर-कष्यपाष्यारजैधुवा: शाटयानी काव्यायन शाकम्भरी जीणमाता
35 सठणियां (वाटण)            
36 सेवदा मुदगल पंचप्रवर-और्वच्यवनभार्गव आपस्तम्बी आपस्तम्ब गंगा गणेष
37 सामरा   जम्दग्न्याप्नुवत:        
38 झखनाडिया बृहस्पति त्रिप्रवर-बृहस्पति कपिला पार्षण: कालेता हरितक्य दुर्गा गणेष
39 अजमेरिया            
40 बंषीवाल वात्स्य पंचप्रवर-और्वच्यवनभार्गव        
41     जम्दग्न्याप्नुवत:        
42 रूंथला कात्यायन त्रिप्रवर अत्रि भृगुवषिष्ठा: सत्याषाढी कात्यायन ब्रह्रादेव सूर्य
43 भुरभुरा            
44 वणिसिया अत्रि त्रिप्रवर-अत्रयात्रेयषातातपा: बौद्धायनी कात्यायन विष्णु हनुमान
45 वठोठिया            
46 भढाढरा कौडिन्य त्रिप्रवर-कौडिन्यसितमितिकोत्सा: कालेता हरितक्य दुर्गा हनुमान
47 गोवला गर्ग त्रिप्रवर-गाग्र्यकौस्तुभमाण्डव्या: शाटयायनी कात्यायन लक्ष्मीनारायण हनुमान
48 रणवा            
49 काछवाल अगस्त्य त्रिप्रवर-अगस्त्यदधीचिजामदग्न्या: कालेता हरित्क्य दुर्गा हनुमान
50 सुन्दरिया काण्व त्रिप्रवर-काण्वष्वत्थदेवला: शाटयायनी कात्यायन शाकम्भरी गणेष